ХӨТӨЛБӨР / AGENDA© 2020 © Шинжлэх ухааны Академийн Газарзүй-Геоэклогийн хүрээлэн.